Members

For the e-mail address, please add an at-mark followed by iis.u-tokyo.ac.jp to the account number that follows each name.

 • Ali, Mahmoud (D2): mansour
 • Gao, Jingyi (D1): gao-jy
 • Hatano, Naomichi (Professor): hatano
 • Hiejima, Minako (Secretary): mhiejima
 • Imura, Ken-Ichiro (Researcher): imura
 • Ishizaki, Miku (D3): miku-ish
 • Kinkawa, Hayato (M2): kinkawa
 • Lee, Jaeha (Assistant Professor): lee
 • Makiguchi, Norihiro (M1): norihiro
 • Ochi, Masaki (D3): ochi
 • Shang, Cheng (D3): c-shang
 • Taira, Takano (PD): taira904
 • Tong, Xinhai (M1): xinhai
 • Yamagishi, Manami (D1): manami
 • Wang, Xin (D1): wangx
(in alphabetical order)