Members

For the e-mail address, please add an at-mark followed by iis.u-tokyo.ac.jp

 • Gao, Jingyi (M1): gao-jy
 • Hatano, Naomichi (Pprofessor): hatano
 • Imura, Ken-Ichiro (Researcher): imura
 • Ishizaki, Miku (D2): miku-ish
 • Jimbo, Noriko (Secretary): jimbo-01
 • Kinkawa, Hayato (M1): kinkawa
 • Lee, Jaeha (Assistant Professor): lee
 • Ochi, Masaki (D2): ochi
 • Shang, Cheng (D1): c-shang
 • Taira, Takanobu (PD): taira904
 • Yamagishi, Manami (M2): manami
 • Yoshinaga, Atsuki (D3): yoshi9d
 • Wang, Xin (M2): wangx
(in alphabetical order)